Pravidla soutěže pro členy Fashion Club

Late Night Shopping s Evropou 2

(dále jen „Pravidla”)


§ 1

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Late Night Shopping 10_2019“ (dále jen „Soutěž”).


§ 2

Pořadatelem Soutěže je společnost Via FAOC s.r.o., se sídlem Zamenhofova 440, Praha 10, PSČ 108 00, IČ: 02214041 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v oddíl C, vložka č. 216782 (dále jen „Pořadatel”).

§ 3

 • Soutěž je vedena a propagována v Newsletteru adresovaném VIP zákazníkům Fashion Arena Prague Outlet, případně v dalších komunikačních kanálech.
 • Soutěž probíhá od 1. října 2019 do 11. října 2019, 23:59.
 • Pořadatel bude o Soutěži informovat na webových stránkách www.fashion-arena.cz/late-night-shopping/.
 • Soutěž bude probíhat na území České republiky.

§ 4

 • Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, které trvale žijí na území České republiky (každá jednotlivá osoba dále jen „Účastník”), a které jsou již registrovaní do Fashion Arena Fashion Club nejpozději k 30. září 2019 včetně a zároveň nakoupí v období od 1. října 2019 do 11. října 2019 ve Fashion Arena Prague Outlet zboží nebo služby minimálně v hodnotě 3.000,- Kč. Každý Účastník musí splnit všechny podmínky uvedené v § 4 pro řádné zařazení do Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.
 • Pravidla Soutěže spočívají v min. nákupu v hodnotě 3.000,- Kč a to v období od 1. října do 11. října 2019 včetně ve Fashion Arena Prague Outlet. Soutěžit mohou stávající členové Fashion Arena Fashion Club, kteří již byli registrovaní k 30. září 2019 včetně.
 • Soutěž má 1 kolo, výherci se stávají soutěžící, kteří splní všechny výše uvedené podmínky a budou vylosováni.
 • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele, nejbližší rodinní příslušníci pracovníků Pořadatele. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice.

§ 5

 • Výhercem se stává ten soutěžící, který bude vylosován po skončení soutěže. V soutěži jsou dvě výhry. První dva výherci získají jednu z těchto cen: a) 1x voucher na vybraný rituál pro dva v luxusním spa Taman Sari Royal Heritage Spa v hodnotě 16 000,- Kč (více informací na www.tamansarispa.cz), b) 1x voucher na terapii v laserové dermatologické klinice Altos v hodnotě 5 000,- Kč (více informací na https://altos-klinika.cz/); (dále jen „Výhra“). Maximální počet výherců Soutěže jsou 2. Každý z výherců získá pouze jednu cenu a) nebo b).
 • Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
 • Výherce bude Pořadatelem kontaktován o Výhře prostřednictvím e-mailu, který byl uveden při registraci do Fashion Arena Fashion Club.
 • Předání Výhry bude s výhercem sjednáno individuálně. V případě, že výherce nebude na písemnou výzvu Pořadatele reagovat do 14 kalendářních dnů a nebude možné ho kontaktovat, popř. si Výhru nepřevezme dle pokynů Pořadatele, ztrácí na tuto Výhru jakýkoliv nárok.
 • Výherce není oprávněn vymáhat Výhru právní cestou, žádat výměnu Výhry nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Výhru není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Výhry zaměnit za jiné ve srovnatelné finanční částce.
 • Výhru si může výherce vyzvednout v Informačním centru Fashion Arena Prague Outlet, a to do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení. Pokud si výherce výhru nevyzvedne v uvedené lhůtě a nesjedná si náhradní termín, ztrácí na Výhru bez jakékoli náhrady nárok a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ani za nesprávné doručení Výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas písemně oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež byla výhercem písemně oznámena, dále ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení Výhry z důvodů spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb a/nebo kurýrní služby.
 • Nebezpečí škody na Výhře přechází na výherce okamžikem doručení Výhry. Pořadatel ani Správce nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím Výhry.

§ 6

 • Osobní údaje v podobě: jména a příjmení Účastníka a jeho e-mailové adresy (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel a uchovávat maximálně po dobu 6 měsíců ode dne ukončení Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to jen pro potřeby pořádání této Soutěže.
 • Účastník může kdykoliv zrušit svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu: privacy.prague@viaoutlets.com. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Výhru.

§ 7

 • Podmínky Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají pouze informační povahu.
 • Pravidla Soutěže budou dostupná na tomto odkazu, dále pak v sídle Pořadatele po dobu trvání Soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Pořadatele nebo jeho obchodní partnery.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly anebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod stejným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.
 • Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o zpracování osobních údajů a dalších zákonů.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Výhru výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že výherce uvedl nesprávnou adresu.
 • Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník řádně seznámil se zněním těchto Pravidel, přečetl je, vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel a zavazuje se je dodržovat.

V Praze dne 30. září 2019.