Podmínky užívání

internetových stránek

Poslední aktualizace provedena dne: 20. dubna 2018

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky”) upravují poskytování, přístup a užívání našich internetových stránek www.fashion-arena.cz (dále jen „Internetové stránky“) třetími osobami. Jejich užívání se dále řídí všemi příslušnými platnými zákony a dalšími předpisy.

Před jakýmkoliv použitím Internetových stránek si důkladně přečtěte tyto Podmínky. Užíváním Internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas být těmito Podmínkami vázáni. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, pak prosím Internetové stránky žádným způsobem nepoužívejte.

Internetové stránky provozuje a poskytuje společnost Via FAOC s.r.o. (IČO: 02214041), se sídlem Zamenhofova 440, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 216782. Odkazy používané v těchto Podmínkách na „VIA Outlets”, „my”, “nás/nám” nebo “náš” představují odkazy na tuto společnost.

Tyto Podmínky mohou být kdykoliv měněny dle naší potřeby. Aktuální znění Podmínek bude umístěno na níže uvedené stránce. Zajistěte, prosím, abyste do těchto Podmínek pravidelně nahlíželi a kontrolovali jejich obsah, jelikož se bude mít za to, že s jejich změnami souhlasíte a budete jimi vázáni, pokud tyto Internetové stránky budete po zveřejnění jakýchkoli změn Podmínek i nadále používat.

Těmito Podmínkami nejsou dotčena Vaše zákonná práva.

1. Ochrana osobních údajů

2. Další podmínky, které se na Vás mohou vztahovat

3. Vlastnictví

4. Dostupnost a závady

5. Užívání Internetových stránek z Vaší strany

6. Popis Výrobků a/nebo Služeb a jiných Informací

7. Internetové stránky třetích osob

8. Odkazy na naše Internetové stránky

9. Odpovědnost

10. Odškodnění

11. Rozhodné právo a příslušnost soudů

12. Všeobecné otázky

13. Dotazy nebo stížnosti

Tyto Podmínky obsahují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně používání našich Stránek. Žádné prohlášení, tvrzení či podnět, ústní ani písemný, obsažený v těchto Podmínkách (které mohou být průběžně aktualizovány) není závazný pro vás ani pro nás. Výše uvedené se nevztahuje na jednotlivé písemně uzavřené dohody. 

Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane protizákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle zákonů jakékoliv jurisdikce, zůstanou zbývající ustanovení těchto Podmínek v plné platnosti a účinnosti. 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, můžete zkontaktovat náš právní tým, který můžete kontaktovat e-mailem na sprava.centra@fashion-arena.cz.